Regulamin

sklepu TANITA Polska

Sklep Internetowy TANITA działający pod adresem www.tanitapolska.pl jest platformą prowadzoną przez:   MEDKONSULTING Tanita Polska Sara Wylegalska  61-407 Poznań ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21

 

I. DEFINICJE

Sklep Internetowy TANITA – sklep działający pod adresem www.tanitapolska.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego TANITA, w tym w szczególności dokonująca zakupów.Koszyk – element Sklepu Internetowego TANITA, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TANITA, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym TANITA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.Wymagania techniczne niezbędne  do  korzystania ze Sklepu Internetowego TANITA: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego TANITA do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego TANITA jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

III. OPIS PRODUKTÓW 

TANITA POLSKA jest przedstawicielem w Polsce japońskiego producenta wag i analizatorów składu ciała. Wagi i analizatory składu ciała służą do pomiaru masy ciała człowieka. Również za ich pomocą możliwe jest ustalenie zawartości tkanki tłuszczowej, wody , mięśni w organizmie człowieka.

IV. CENY

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym TANITA są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT

2.Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.Sklep Internetowy TANITA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego TANITA wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego TANITA POLSKA bądź wprowadzania w nich zmian.

4.Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków akcji promocyjnych.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie na wybrany przez siebie produkt składa się  poprzez dodanie go do Koszyka i wypełnienie dostępnego po wejściu na Koszyk formularza.  Formularz zawiera między innymi  dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także  dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

2.Złożenie zamówienia przez Klienta następuję poprzez wybranie opcji: "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3.Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy.

4.Potwierdzenie zawarcia umowy zawierać będzie pouczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.Stan realizacji zamówienia można sprawdzić logując się do swojego konta w Sklepie Internetowym Tanita. Wszystkie informacje na temat przebiegu zamówienia lub rezerwacji są także wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym Tanita.

VI. REJESTRACJA

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym TANITA  konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego TANITA oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.

VII. PŁATNOŚCI

1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

a)Przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy TANITA POLSKA

Dla Państwa wygody podajemy trzy różne konta bankowe do wyboru są : 

BZWBK: 29 1090 1476 0000 0001 1594 8041

PKO BP : 23 1440 1130 0000 0000 1079 0522

mBank: 66 1140 2004 0000 3202 6390 6395

W tytule płatności należy wpisać model analizatora.

Dane odbiorcy płatności:

MEDKONSULTING Tanita Polska Sara Wylegalska  61-407 Poznań ul.Jana Ludygi-Laskowskiego 21

b)W momencie odbioru towaru:

•Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt

•Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

VIII. DOSTAWA

1.Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a)czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b)czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

2.Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru na miejscu w siedzibie firmy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3.Przesyłki kurierskie są wysyłane do godziny 14:30 w danym dniu roboczym. Przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane do  godziny 14:00 danego dnia roboczego. Wszystkie zamówienia opłacone do godziny 14:00 wysyłane są tego samego dnia. 

4.Po wysyłce towaru Klient otrzymuje  numer listu przewozowego na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

5.Niektóre profesjonalne wagi i analizatory ze wgzlędu na bardzo wysoką dokładnośc pomiaru tkanki tłuszczowej (50 gramów) muszą być specjalnie skalibrowane z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych miejsca w którym waga Tanita będzie używana. W związku z tym czas dostawy może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.

6. Koszty dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione są od cennika wysyłki firmy kurierskiej. W celu uzyskania wyceny, prosimy o indywidualny kontakt wraz z podaniem docelowego kraju doręczenia pczaki. 

IX. BEZPŁATNA DOSTAWA

1. Dla osób lub firm , które dokonają zakupu jednorazowo na kwotę co najmniej 300 PLN, sklep Internetowy TANITA oferuje bezpłatną dostawę firmą kurierską. W większości przypadków jeśli płatność jest dokonana, towar wysyłamy w tym samym dniu do godziny 14.30. Jest on zazwyczaj u klienta w następnym dniu roboczym. 

2. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku chęci złożenia zamówienia z innego kraju, nie obowiązuje bezpłatan wysyłka, a koszty wysyłki zgodne są z kosztami firmy kurierskiej DHL. W celu sprawdzenia wysokości kosztów dostawy, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

3.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

4.W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy TANITA zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5.Sklep Internetowy TANITA zwraca także konsumentowi koszty dostawy o ile konsument wybrał najtańszy zwykły sposób zamówionych towarów. 

6.Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłączeni połączone z innymi rzeczami;

d)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

XI. REKLAMACJE

1.Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT, lub paragon).

2.Towar dostarczany do reklamacji powinien być dostarczony do siedziby przedstawicielstwa TANITA w Polsce w oryginalnym opakowaniu i na koszt reklamującego. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

3.Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

4.W przypadku uznania reklamacji ( wadliwości produktu) odsyłany jest do Klienta naprawiony lub nowy produkt na koszt firmy TANITA Polska.

5. Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Dział serwisowy, skontaktuje się z Państwem w tym terminie w celu poinformowania o szczególchał lub ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym. W wyjątkowych przypadkach (spowodowanych np. brakiem części na magazynie centralnym), czas może się wydłużyć, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. . 

XII. DANE OSOBOWE

1.Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu Internetowego TANITA są przetwarzane przez MEDKONSULTING Sara Wylegalska, 61-407 Poznań ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21

2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez TANITA POLSKA

3.Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego TANITA nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2.Sklep Internetowy TANITA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym TANITA

4.Sklep Internetowy TANITA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują  od daty opublikowania ich na stronie www.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

MEDKONSULTING Tanita Polska Sara Wylegalska  61-407 Poznań ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21

e-mail: tanita@medkonsulting.pl tel/fax 618685842  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK nr 2


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DO MEDKONSULTING Sara Wylegalska 61-407 Poznańul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21


Ja/My______________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy_____________________________________________

Data zawarcia umowy_______________________/data odbioru____________________________

 Imię i nazwisko konsumenta ________________________________________________________

Adres konsumenta________________________________________________________________

Podpis konsumenta i data __________________________________________________________

 

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z informacjami na temat INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności 

Osoby korzystające ze stron naszego sklepu internetowego TANITA POLSKA, akceptują zasady polityki prywatności, i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Medkonsulting zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Medkonsulting zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Firma Medkonsulting zapewnia Państwu stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania swoich danych osobowych. – w tym celu wystarczy po zalogowaniu się skorzystać z panelu KONTO.

Dane osobowe

W celu dokonanie zakupu lub zarejestrowania sie na sklepie TANITA POLSKA zostaniecie Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych:

  • Pełne dane są konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie - niezbedne w celu realizacji ewentualnych zamówień.
  • Pełne dane osobowe będa Państwo musieli podać w przypadku składania zamówienia w sklepie TANITA POLSKA (o ile wcześniej nie posiadaliście Państwo własnego konta, jeśli takie juz macie Państwo juz u nas założone dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) - będą one niezbędne w celu jego realizacji

Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonczenie procesu rejestracji ,składania zamówienia lub dokonania płatności płatności. Prosimy pamietac iż: Zawsze macie Państwo prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy. Udostępnione przez Państwa dane osobowe w żaden sposób nie są przekazywane ani sprzedawane osobom lub firmom trzecim.

Mailing marketingowy

Nie wysyłamy wiadomości e-mailowych bez osobistej zgody osobom, które zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie ani osobom które dokonują zakupu.

Ciasteczka (cookies)

Nasz sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w sklepie. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep.